هر که مست است مست روی علی ست

هر چه مستی ست از سبـوی علی است

تاک را کاشت با دو دست خـودش

باده یک قطره از سبوی علی ست

معنـی اینمــا تـولوا... چیست؟

هر طرف رو کنید روی علی ست

ای که پرسیدی آمدم ز کجا؟

بر تنم گرد و خاک کوی علی ست

هو علی هو علی علی هو هو

دو جهان غرق های و هوی علی ست

از علی آمده ست هر چه که هست

بازگشت همه به سوی علی ست

مطالب مرتبط