سلسله ی موی دوست

حاج مسعود پیرایش

بیشتر

سلسله ی موی دوست 

حلقه ی دام بلاست

سلسله ی موی دوست 

حلقه ی دام بلاست

هر که در این حلقه نیست 

فارغ از این ماجراست

گر بزنندم به تیغ 

در نظرش بی دریغ

گر بزنندم به تیغ 

در نظرش بی دریغ 

دیدن او یک نظر 

صد چو منش خون بهاستمطالب مرتبط