کلمینی

مهدی رسولی

بیشتر


یه کمی حرف بزن

حرف رفتن نزن

پاشو اینجوری نده منو عذاب

کلمینی

بری پیشم میشم خونه خراب

کلمینی

بین این همه سلام بی جواب

کلمینی

یه کمی حرف بزن علی نمیره

حرف رفتن نزن علی میمره

میمارم مثل آسمون برات

میکشی منو با اشک بی صدا

سرتو بگیر بالا جان علی

بمیرم برات

پاشو اینجوری منو نده عذاب

کلمینی

بری از پیشم میشم خونه خراب

بین این همه سلام بی جواب کلمینی

رنگ صورتت شده سرخ وکبود

از علی دل بردی اما زود

خانومم رفیق نیمه راه شدی

قرار این نبود

یه کمی حرف بزن علی نمیره

حرف رفتن نزن علی بمیره

مطالب مرتبط