چارقدت موند و گل های پرپرش

ابوالفضل بختیاری

بیشتر

چارقدت موند و گل های پرپرش

وای مادرم ای وای مادر

 

بهشتمون و سووندن آخرش 

وای مادرم ای وای مادر

 

حیرون بابا از داغ کوثرش 

وای مادرم ای وای مادر

 

هنور نمیدونه چی اومد سرش 

وای مادرم ای وای مادر

 

آه روزگار من داره میره مادرم از کنار من

آه روزگار من گریه به زخم تنت شده کار من

آه روزگار من روزگار منمطالب مرتبط