با دعایی که حاج قاسم کرد

حاج منصور ارضی

بیشتر

با دعایی که حاج قاسم کرد

باز هم دل به پرچمت دادم 

کمکم کن تو را به جان علی 

از گرفتاری ام کن آزادام

تو به مادر سفرشم بکنی 

پسرش میکنم قلمدادممطالب مرتبط