به جای دستهایم

حسین طاهری

بیشتر

به جای دستهایم کاش می بستند چشمم را
نمی دیدم شده نقش زمین تنها طرفدارممطالب مرتبط

 دردایی که دارم
دردایی که دارم

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

چهار شنبه, 20 بهمن 1400

پخش