کبوتر مجروحم

حاج حسین سازور

بیشتر

کبوتر مجروحم از خانه ام پر زده است

شراره ای از آتش بر قلب حیدر 

میلرزد زانوی علی 

کشته شد بانوی علی 
مطالب مرتبط