مادرش بنت اسد و پدر ابی‌ طالب 

مادرش بنت اسد و پدر ابی‌ طالب 

علی بن عم رسول اب العجائب 

تو حسب و نسب یکیه علی تو عالم 

ولی معلوم نیست پدر دشمن غاصب

ولی معلوم نیست پدر ثانی غاصب 

علی شیر هر نبرده 

علی مرد مرد مرده

علی شیر هر نبرده 

علی مرد مرد مرده 

از فضائلش نگم برات 

بابا منحصر به فرده 

برد و نهروان و خندق و خیبر 

فلانی کجا بود 

همه میدونم مثل همیشه 

فرار میکرده 

بر خود که مرید حیدرم مینازممطالب مرتبط