هفت دنبال یک پیکر روان

محسن عرب خالقی

بیشتر

هفت دنبال یک پیکر روان

و از پی این هفت تن هفت آسمان

ظاهراً تشییع یک پیکر ولی

 باطناً تشییع زهرا و علی

روح تو امشب تا خود لاهوت من رو میبره

من نمیبرم تابوت تو مطالب مرتبط