قربون کبوترای حرمت

محسن عرب خالقی

بیشتر

قربون کبوترهای حرمت امام رضا

قربون این همه لطف کرمت امام رضا 

شنیدم سجیتکم الکرم امام رضا 

شما رو رها کنم کجا برم امام رضا 

تو که آخر گرمو وا میکنی 

پس چرا امروز و فردا میکنی 
مطالب مرتبط