یا بسوزان در میان شعله خاکستر شوم

حاج منصور ارضی

بیشتر

یا بسوزان درمیان شعله خاکستر شوم
یا ببخش این بنده را آدم شوم بهتر شوم

بنده ی بد را زدن کاری ندارد.تو نزن
جای آن راهم بده در خانه ات نوکر شوم

من قیامت پیش رو دارم که گریه میکنم
وای اگر آنروز عریان وارد محشر شوم

هرعذابی هست باشد من تحمل میکنم
نه نمیخواهم که ننگ آل پیغمبر شوم

رحمت تو بیشتر از این گناهان من است
مرگ‌ بر من گر که یک لحظه جدا زین در شوم

من از اول خاک بودم خاک نعلین علی
ای خدا نگذار تا روزی که هستم زر شوم

ای گنهکاران گرفتاران علیکم بالنجف
دارم امشب میروم در محضرش قنبر شوم

فاطمه امشب میاید کربلا پیش حسین
کاش من هم همسفر با حضرت مادر شوم

یا بُنیَّ دشنه دست از حنجر تو برنداشت
حق بده از داغ ذبحت دم به دم مضطر شوم

 مطالب مرتبط