ماییم همه تحت عنایات فاطمه

جواد مقدم

بیشتر

ماییم همه تحت عنایات فاطمه

جن و ملاک محو مناجات فاطمه 

بالاترین مرتبه در آفرینش اوست 

خیر النسا طبق روایاته فاطمه 

او مادر سادات و همه جان جهان است

بر قلب من بی سر و پا ضربان است 

عالم همه خلقت شده تا فاطمه باشد

چیزی که عیان است چه حاجت به بیان استمطالب مرتبط