به نام نامی کردگار

امیر کرمانشاهی

بیشتر

به نام نامی کردگار

که دارم از او اعتبار 

درود و خیر بی شمار 

به صاحب دم ذوالفقار 

به نام نامی نام یار 

به حضرت شب زنده دار 

نسل به نسل ایل و تبار 

غلام حیدر شه سوار 

سینه زن سینه سپره 

سینه زن زیر علمه فاطمست

سینه زن سینه زنه چون

سینه زن سینش حرم فاطمست

با علی تا قیامت 

با علی تا شهادت 

با علی تا قیامت 

با علی تا شهادت 

یا علی یا علی 

یا علی یا علیمطالب مرتبط