ببین بی تو چه حالی دارم

کربلایی سید امیر حسینی

بیشتر

ببین بی تو چه حالی دارم 

سر پیری سر بازارم 

بدون تو ما رو به هم دیگه میبندن

کنار نیزه سرت به ما میخندن

سر حراج علمت چه مقتلی شد 

کنج خرابه جای دختر علی شد 

علمدارم بدون تو روزم سیاهه

علمدارم قدم مثل هلال ماهه

گوشه ی خرابه زینبت میخوابه 
مطالب مرتبط