از خونه زدم بیرون

مجتبی رمضانی

بیشتر

از خونه زدم بیرون 

دوباره راه افتادم سوی هیئت

هر شنبه کارم اینه 

خیلی تعصب روی هیئت 

از خونه زدم بیرون 

دوباره راه افتادم سوی هیئت

هر شنبه کارم اینه 

خیلی تعصب روی هیئت 

شعبه ی حرم اینجاست 

شبیه بوی سیب بوی هیئت 

الوعده وفا امشب 

سنگ تموم میزارم توی هیئت

الوعده وفا امشب 

سنگ تموم میزارم توی هیئت

ذکر حسین میگیرم 

میرم تو حال خودم 

پا تو حرم میزارم 

تو خیال خودم 

با دو دمه میزنم 

پر با دو بال خودم

فطرس سینه زنم 

تو مثال خودممطالب مرتبط

دلم گرفته خستم
دلم گرفته خستم

جمعه, 12 آذر 1400

پخش
غصه فراق
غصه فراق

دو شنبه, 29 شهریور 1400

شوق پرواز
شوق پرواز

دو شنبه, 28 تیر 1400

پخش
شوق پرواز
شوق پرواز

دو شنبه, 28 تیر 1400