از خونه زدم بیرون

مجتبی رمضانی

بیشتر

از خونه زدم بیرون 

دوباره راه افتادم سوی هیئت

هر شنبه کارم اینه 

خیلی تعصب روی هیئت 

از خونه زدم بیرون 

دوباره راه افتادم سوی هیئت

هر شنبه کارم اینه 

خیلی تعصب روی هیئت 

شعبه ی حرم اینجاست 

شبیه بوی سیب بوی هیئت 

الوعده وفا امشب 

سنگ تموم میزارم توی هیئت

الوعده وفا امشب 

سنگ تموم میزارم توی هیئت

ذکر حسین میگیرم 

میرم تو حال خودم 

پا تو حرم میزارم 

تو خیال خودم 

با دو دمه میزنم 

پر با دو بال خودم

فطرس سینه زنم 

تو مثال خودممطالب مرتبط

سفره ی درد دلمو
سفره ی درد دلمو

دو شنبه, 30 خرداد 1401

پخش
مینویسم حسین میخونم کربلا
مینویسم حسین میخونم کربلا

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
عزیز زهرا بقیه الله
عزیز زهرا بقیه الله

شنبه, 30 مرداد 1400

پخش