تو شاهکار عشق بازی در زمینی

مجتبی رمضانی

بیشتر

تو شاهکار عشق بازی در زمینی
 تو دست پنهان خدا در آستینی
 اُمُّ الادب ،  اُمُّ الوفا ، اُمُّ البنینی
 دلگرمی نسل امیرالمونینی
 در پیشگاه تو ادب تعظیم کرده
 قرص قمر میر عرب تعظیم کرده
 مانند نور آمدی تابیدی و بعد
 با دست زهرا مورد تأییدی و بعد
 خود را دم بیت ولایت دیدی و بعد
 آن چارچوب سوخته بوسیدی و بعد
 گفتی اگرچه در حرم تازه عروسم
 من آمدم دستان زینب را ببوسم
 دیدی چگونه گریه کن ها گریه کردند
 غمدیده ها با یاد زهرا گریه کردند
 مانند یک ... گریه کردندمطالب مرتبط