هر قلب به سینه قبله گاهی دارد

جواد مقدم

بیشتر

هر قلب به سینه قبله گاهی دارد
هر قبله برای خود خدایی دارد
اما ز درون کعبه فرمود خدا
ایوان نجف عجب صفایی دارد علی
 مطالب مرتبط