نظر ز چشم شبیر اذن از شبر میخواست

حاج سعید حدادیان

بیشتر

نظر ز چشم شبیر اذن از شبر میخواست 

به پای زینب کبری ز جای بر میخواست

برای حفظ و حراست از او پسر میخواست 

چهار شیر نر و مرد هر خطر میخواست 

خدا نمود به تایید عشق و ایمانش

عطا ز اختر سوزان و ماه تابانشمطالب مرتبط