اولادی و من تحت الخضرا

محسن عرب خالقی

بیشتر

اولادی و من تحت الخضرا به فدای ابی عبدالله

اگه ثمر داشتم قرص قمر داشتم

فدا سر حسین اگه چهار تا پسر داشتم

همیشه غم داشتم قامت خم داشتم 

شرمنده ی فاطمه ام قربونی کم داشتم

نگید شبش قمر نداره ام البنین پسر نداره

فقط بگید عزیز زهرا مادر نداره 

اولادی و من تحت الخضرا به فدای ابی عبدالله

اولادی و من تحت الخضرا به فدای ابی عبدالله
مطالب مرتبط