سرود | ای، همسر سلطان دین

حاج محمود کریمی

بیشتر

ای، همسر سلطان دین


ملیکه ی عرش بَرین


دست من و دامنت ای


مادر زین العابدین


ای عروس خاک شهبانو


ای عروس آب شهبانو


روحی بفداک شهبانو


خورشید حجاب شهبانو


مادر نُه امام نُه نور جلی


اُم علی بن حسین بن علی


یا اُم علی، اُم علی، اُم علی


از، تو آسمون خدا


میباره بارون خدا


خدا داره هدیه میده


به همسر خون خدا


بستی با خدا شهبانو


عهدی ازلی شهبانو


ای مادر عشق شهبانو


یا اُم علی شهبانو


مادر نُه ستاره ی روی زمین


اُم ائمه بعد زین العابدین


یا اُم علی، اُم علی، اُم علی


یاس، آورده چشم روشنی


تو مادر یاسمنی


من با تو هم خطه ام و


تو با حسین هم وطنی


ما غلام تو شهبانو


افتخار ما شهبانو


شد به نام تو شهبانو


این دیار ما شهبانو


اصالت تو افتخار ما همه


تویی عروس باوقار فاطمه


یا اُم علی، اُم علی، اُم علی


ما، مست باده ی حسین


رعیت ساده ی حسین


ما وقف و سر سپرده ایم


به خانواده ی حسین


همسر امام شهبانو


مادر امام شهبانو


فطرس برا تو شهبانو


میآره سلام شهبانو


تویی با اهل آسمونا هم نشین


هم نفس فاطمه و اُم بنین


یا اُم علی، اُم علی، اُم علی
مطالب مرتبط

زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست
زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست

چهار شنبه, 01 اسفند 1397

پخش
دیوونه منم...
دیوونه منم...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
مدار عشق...
مدار عشق...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش