انقلاب ما شکوهش وامدار فاطمه ست
 اعتبار این نظام از اعتبار فاطمه ست

.

ما چهل سال است چون کوه استوار و محکمیم
 الگوی ما گام های استوار فاطمه ست

.

آری آری در مسیر نهضت پیر خمین
 ما اگر ثابت قدم هستیم ، کار فاطمه ست

.

این صلابت ، این شکوه ، این قدرت ایران ما
 گوشه ای از معجزات آشکار فاطمه ست

.

فتنه های دشمنان در نطفه خنثی می شود
 تا علم دست امیری از تبار فاطمه ست

.

هر چه داریم از همان ” الجار ثم الدار ” اوست
 عزت ما از دعای بی شمار فاطمه ست

.

از سر هر مأذنه نام علی آید به گوش
 پس یقینا این حکومت شاهکار فاطمه ست

.

زیر این پرچم که نام شیعه را احیا نمود
 هر کسی خدمت کند خدمتگزار فاطمه ست

.

هر که در راه ولایت بگذرد از جان خویش
 مطمئنا روز محشر در جوار فاطمه ست

.

حالش اما این روزها رو به وخامت می رود
 روزهای آخر فصل بهار فاطمه ست

.

او زمین افتاد تا حیدر نیفتد بر زمین
 شیعه زنده از همین تقسیم کار فاطمه ست

.

تیغ بران کلامش خصم را در هم شکست
 از الف تا یاء – الفبا – ذوالفقار فاطمه ست

.

شعله چون صیدی پرستو را به دام انداخته
 نانجیبی پشت در فکر شکار فاطمه ست

.

یک نفر باید بیاید تا بگیرد انتقام
 عالمی چشم انتظار یادگار فاطمه ست

 مطالب مرتبط