من کیم آبروی ایمانم

حاج منصور ارضی

بیشتر

من کیم آبروی ایمانم یاور عترت و هم قرآنم

یادگار حرم جانانم گر چه زن مرد ره میدانم 

صفت شیر زنی بنیه من ام کلثوم شده کنیه من 
مطالب مرتبط

این جان مسیح را مسیحا
این جان مسیح را مسیحا

سه شنبه, 29 تیر 1400

پخش
حسین جان
حسین جان

پنج شنبه, 16 بهمن 1399

پخش