امشب که مقیم سامرایم

حاج منصور ارضی

بیشتر

امشب که مقیم سامرایم 

سر خوش ز نسیم سامرایم

راهی حریم سامرایم 

مهمان کریم سامرایم 

بر جانب او شوم مقرر

با جامه کبیره بر لب 

افتادم دلم به دام هادی 

سر مست می کلام هادی 

ایستاده باه احترام هادی 

رو بر حرم امام هادی 

گر خوبم و بدم برای اویم 

در میزنم و گدای اویم 

عشق سلام ما نثارت 

و ای چرخ زمان در اختیارت 

جبرییل کبوتر مزارت 

شک نیست بهشتی ام کنارتمطالب مرتبط