"والفجر" با زهرا "لیال عشر" داریم

"والشمس" با خورشید، حشر و نشر داریم

در سایه اش آیات فتح و نصر با ماست

"والعصر" الطاف ولی عصر با ماست

منصورهء هفت آسمان زهراست زهرا

نور زمین روح زمان زهراست زهرا

ما انقلابی بر مدار نور داریم

فجرآفرینیم انفجار نور داریم

ام ابیها مادر صلح و قیام است

یک جلوه از خیر کثیر او امام است

 مطالب مرتبط