تو قل هو الله منی

ابوالفضل بختیاری

بیشتر

تو قل هو الله منی

از تو چرا رو بکشم

تو قل هو الله منی

از تو چرا رو بکشم 

رویی نشونم بده تا 

هو بکشم هو بکشم

رویی نشونم بده تا 

هو بکشم هو بکشم 
مطالب مرتبط