به عزم فتح خیبر رفت مولانا علی مولا

همان مردی که در دستش مولانا علی مولا

توان حی قادر بود مولانا علی مولا

به جای مصطفی خوابید مولانا علی مولا

همان شب که رسول الله مولانا علی مولا

نشان تیغ کافر بود مولانا علی مولا

احد بود و علی بود و مولانا علی مولا

علی بود و پیمبر بود مولانا علی مولا

و مولا حافظ جانش مولانا علی مولا

نبی ناد علی گفت و مولانا علی مولا

تمام عرصه حیدر شد مولانا علی مولا

علی با تیغ برانش مولانا علی مولا

ز خندق عبدود رد شد مولانا علی مولا

علی را دید پیش رو مولانا علی مولا

که عزرائیل مخدومش مولانا علی مولا

ز بر ذوالفقارش زد مولانا علی مولا

اگر یک زخم کوچک کرد مولانا علی مولا

به درد مرگ محرومش مولانا علی مولا

همه عالم اگر کافر مولانا علی مولا

همه عالم اگر مشرک مولانا علی مولا

ز پیشش جمله فرار اند مولانا علی مولا

همه یل های در میدان مولانا علی مولا

ز پا افتاده نیمه جان مولانا علی مولا

ز هول نام کرارش مولانا علی مولا

به روی دوش پیغمبر مولانا علی مولا

نهاده پای خود حیدر مولانا علی مولا

شکسته کل بت ها را مولانا علی مولا

امام بت شکن مولا مولانا علی مولا

ولی ممتهن مولا مولانا علی مولا

به نورش کشت شبها را مولانا علی مولا

ندارد ترس در جانش مولانا علی مولا

ولو یک روزنه کوچک مولانا علی مولا

علی شیر است شیر حق مولانا علی مولا

جمالش آیت الله و مولانا علی مولا

وقارش هیبت الله و مولانا علی مولا

علی دست قدیر حق مولانا علی مولا

شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود

سلطان سخا و کرم و جود علی بود

این کفر نباشد سخن کفر نه این است

تا هست علی باشد و تا بود علی بود

علی اسد الله علی ولی الله

 

mohjat.netمطالب مرتبط

خونمون این طرفه
خونمون این طرفه

پنج شنبه, 03 بهمن 1398

پخش
مدار عشق...
مدار عشق...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
دیوونه منم...
دیوونه منم...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش