بلند بگو یا حیدر

عالی اعلی حیدر

بلند بگو یا حیدر 

عالی اعلی حیدر

هم سخت نبی 

در عرش معلی حیدر 

خواسته خدا نشون بده 

قدرتشو با حیدر 

مرده  رو زنده کرده عیسی

با دم حیدر 

حس فوق العاده 

مثل می تو باده 

خدا عشق حیدرو

تو دلمون نهادهمطالب مرتبط