چه ساده میکشند تو رو

ابوالفضل بختیاری

بیشتر

چه ساده میکشند تو رو

خونت شده مباح 


غریب گیرت آورده شمر 


میون قتلگاه 

رو زدی ندادن آب 

غریبی نگاه 

مو سفید های ده به تو عصا زدن


کشیده کار کشتنت به دست و پا زدن 

و شمر الجالسن چقدر دلش پره 

دلت میخواد که جون بدی خنجر نمیبره

مطالب مرتبط