از قتلگاه تو روضه های نشون هست

رو سر تو بازم خوبه یه سایبون هست

کم نشده چیزی از این بدن 

داره تنت یه هفتایی کفن

اما حسین بدون پیرهن

کم نشده چیزی از این بدن 

داره تنت یه هفتایی کفن

اما حسین بدون پیرهن 

خون میریخت از پیکر صد پارش 

جوری شد حصیر آوردن واسش
مطالب مرتبط