الا محمد «اِقرء و ربُّک الاکرم»
 بخوان به نام خداوندگار لوح و قلم
 
 بخوان بخوان که تویی منجی همه عالم
 بخوان که پیشتر و برتری تـو از آدم
 
 بخوان که خوانده خدایت پیمبر اکرم
 بخوان که هر سخن توست آیتی محکم
 
 بخوان به نام خدایی ‌که آفرید تو را
 بخوان بنام کریمی ‌که برگزید تو را
 
 الا که سیطرۀ کفر از این خبر شکند
 صف سپاه شب از نیزۀ سحر شکند
 
 اگر چه کوه بوَد خصم را کمر شکند
 به تیغ عدل تو بازوی زور و زر شکند
 
 تبر به دست، بتان را به یکدگر شکند
 کمان گرفته ز بوجهلِ فتنه سر شکند
 
 خبر دهید که دیو غرور و مستی مُرد
 رسید لشکر توحید و بت پرستی مُرد
 
 محمد ای دو جهان زیر بار منت تو
 مبارک است به خلق و خدا نبوت تو
 
 خجسته باد به عالم ظهور دولت تو
 تمام نـور بـود از چراغ حکمت تو
 
 بود حقیقت توحید درس وحدت تو
 درود بر تو و دین و کتاب و عترت تو
 
 چراغ عترت و قرآن یکی است یااحمد
 به این دو عزت ما متکی است یااحمد
 
 دو ثقل زندۀ تو اهل بیت و قرآنند
 دو قطعه نور ز یک مشعل فروزانند
 
 دو سوره‌اند که مانند نور و فرقانند
 دو آفتاب که از یک سپهر تابانند
 
 دو گوهرند که از یک صدف درخشانند
 دو نخل نور که محصول یک گلستانند
 
 به اتفاق، دو تصویر از جمال خداست
 هرآنکه گشت جدا ازیکی، ز هردو جداست
 
 تو آفتاب جهانی، جهان تو را دارد
 امیر قافلـه‌ای، کاروان تـو دارد
 
 نشسته‌ای به زمین،آسمان تو را دارد
 تو باغبان جنانی،جنان تو را دارد
 
 زمان به طول تمام زمان تو را دارد
 مکان به وسعت کل مکان تو را دارد
 
 چه مقبلان که همه مورد قبول تواند
 رسول مایی و پیغمبران رسول تواند
 
 کسی که در همه جا در کنار توست علی است
 کسی که دست تو و ذوالفقار توست علی است
 
 کسی که تا ابدالدهر یار توست علی است
 کسی که شیر تو و کردگار توست علی است
 
 کسی که جان تو و جان نثار توست علی است
 کسی که فاتح پروردگار توست علی است
 
 کسی که حافظ قرآن و دین توست علی است
 کسی که گفته خدا جانشین توست علی است
 
 سلام بر تو و قدر و جلال و عنوانت!
 سلام چار کتاب خدا بـه قرآنت!
 
 سلام بر تو و یاسین و نور و فرقانت!
 سلام بر تو که سلمان بود مسلمانت!
 
 سلام بر شرف و اقتدار سلمانت
 سلام مکه و غار حرا بـه پیمانت
 
 سلام بر تو و مولا علی برادر تو
 یگانه فاتح بدر و حنین و خیبر تو
 
 بشر رسیـد بـه آیین راستین امشب
 خدا نمود برون،دست از آستین امشب
 
 رسید حلقۀ، توحید را نگین امشب
 طلوع کرد رخ آفتاب دین امشب
 
 بتان کعبه! بیفتید بر زمین امشب
 خدای را بستایید از همین امشب
 
 ظهور مکتبِ «خیرالورا» مبارک‌باد
 طلوع نور ز غار حرا مبارک باد
 
 بشارت ای، همۀ دختران زنده به گور
 محمد آمده، پـایـان گرفته سلطه زور
 
 به گور گشت نهان، دیو کبر و جهل و غرور
 فروغ دوستی از کوی دوست کرده ظهور
 
 به شام تیره شبیخون زده است لشکر نور
 محمد آمده، چشم بد از جمالش دور
 
 رسید مژده که در ظلِّ احمدید همه
 از این بـه بعد،کنـار محمدید همه
 
 قسم بـه ذات خداوندگار حیِ قدیر
 دو عید ماست یکی، این دو، بعثت است و غدیر
 
 جهانیان همه دانیـد از صغیر و کبیـر
 فقط علی است پس از مصطفی به خلق، امیر
 
 به شهریار پیام آوران کسی است وزیر
 که علم دارد و اخلاص دارد و شمشیر
 
 هزار مرتبه"میثم"اگر روی سر دار
 ز دامن علی و اهل بیت دست مدارمطالب مرتبط