بسته به لطف علی و بچه هایش جان ماست

جان ما قیمت ندارد تا علی جانان ماست 

مینویسم عشق و نامت را تلفظ میکنم علی 

در شروعی که نباشد نام تو پایان ماست 
مطالب مرتبط