سفر سرآغاز جنون عشاقه

حنیف طاهری

بیشتر

سفر سرآغاز جنون عشاقه

میخوام بیام با تو سفر سرانجامه 

مدینه از روی تو محرومه 

قلب حرم کنارت آرومه 

سمت خدا میره فقط این راه 

مقصد این قافله معلومه 

قرار کاروان نگاه شاه کرم عنان ناقه ها

به دست ماه حرمه پناه خیمه ها 

صاحب مشک و علمه

قرار کاروان نگاه شاه کرم عنان ناقه ها

به دست ماه حرمه پناه خیمه ها 

صاحب مشک و علمهمطالب مرتبط