ماییم در کویت گدا

مولا علی مولا علی

کن درد های ما دوا 

مولا علی مولا علی

بسم الله مطلق تویی

بر دین حق رونق تویی

حقا تویی مشکل گشا 

مولا علی مولا علی 

تو اولی تو آخری 

تو ظاهری تو باطنی

بر تو نمیباشد فنا 

مولا علی مولا علیمطالب مرتبط