فارغ از قیل و قال می گویند
 نطفه های حلال می گویند
 مستند, با مثال می گویند
 از «بحار» و «خصال» می گویند
 دست بالای دست حیدر نیست 

نه فقط ذوالفقار می گوید
 کعبه با افتخار می گوید 

 

 مطالب مرتبط