باشد علی خدا نه ولی ناخدا که هست
 بعد از خدا بزرگ همه ماسوا که هست
 بعد از خدا و بعد رسول خدا، علی
 ساقی است گر شراب نداری بیا که هست
 گیرم که با علی دل ما نیست آشنا
 اما دل علی به غریب آشنا که هست
 مشکل گشا علی است و لشکرگشا علی
 فرمانروا که بود و شه لافتی که هست
 ما سائل رکوع علی نیستیم اگر
 او إنّما ولیّکم الله ما که هست
 محشر صفی به وسعت آغوش مرتضاست
 ای عاشقان هجوم نیارید، جا که هست!
 عاشق گناهکار اگر شد در آتش است
 اما حسابش از همه عالم جدا که هست...
 آن بی نشانه ای که نشان داشت از علی
 دل بی قرار یافتنش، هرکجا که هست
 خدایا به سلامت دارشمطالب مرتبط

دخیل
دخیل

چهار شنبه, 14 مهر 1400

پخش
آمدُم که بُگُم گدا نِمِخی؟
آمدُم که بُگُم گدا نِمِخی؟

چهار شنبه, 02 مرداد 1398

پخش