حق برگ برات میفرستد امشب

ابوالفضل بختیاری

بیشتر

حق برگ برات میفرستد امشب

 

کشتی نجات میفرستد امشب

 

فطرس دم گهواره ی ثار الله‌است

 

دارد صلوات میفرستد امشبمطالب مرتبط