دلی برد از دست ما جان ما را

ابوالفضل بختیاری

بیشتر

دلی برد از دست ما جان ما را

دلی شعله ور کرده سامان ما را

دلی داده بر باد از روز اول 

دل و دین و عقل پریشان ما را 

دلی که کشیده به سوی مزارش 

عنایات شاه خراسان ما را 

دلی که ربوده به گنبد طلایش 

نجف در نجف قلب سلطان ما را 
مطالب مرتبط