خوشبخته هر کی که گفته با توئه

ابوالفضل بختیاری

بیشتر

خوشبخته هر کی که گفته با توئه

خوشبخته هر کی تو رو داره فقط 

خوشبخته اونی که شب تولدت 

میگیره روزی یک سالو ازت 
مطالب مرتبط