حیلت رها کن عاشقا

ابوالفضل بختیاری

بیشتر

حیلت رها کن عاشقا

دیوانه شو دیوانه شو

بر گرد شمع روی او 

پروانه شو پروانه شو 

دیوانه و شیدای علمدارم 

عبد پسر حیدر کرارم 
مطالب مرتبط