جان شیرین خواجه دو سرا

محسن عرب خالقی

بیشتر

جان شیرین خواجه دو سرا 

دومین نور چشم شیر خدا

قرت العین حضرت زهرا 

هم تراز کریم آل عبا

مالک قلب خاص و عام 

حسین و علیک السلام امام حسین

السلام ای بهشت گریه کنان 

السلام ای بهشت گریه کنان 

حاصل زرع و کشت گریه کنان 

برکت خشت خشت گریه کنان 

خوش در این سرنوشت گریه کنانمطالب مرتبط