شب شبه ولادته

سید رضا نریمانی

بیشتر

شب شبه ولادته  

تب تبه زیارته

عشق برای عاشقا

معنی سعادته 

از عشق تو 

سر مستم و بیتابم 

تا به سحر آقا

که مگر ما را 

راهی کنی تا 

هفت شهر عشق 

مطالب مرتبط