رخش چه صبح ملیحی لبش چه آب حیاتی
علی اکبرلیلاست به چه شاخه نباتی

بدون چشمه ی لعلش نبود در همه هستی
نه چشمه ای نه قناتی نه دجله ای نه فراتی

یم فاطمی در سرمدی گل احمدی مه هاشمی 

یم فاطمی در سرمدی گل احمدی مه هاشمی 

ز سرادقات محمدی طلعت ظهور و جلالتی 

به سما قمر به نبی ثمر 

به فاطمه به علی گوهر 

به حسن جگر به حسین پسر 

چه نجابتی چه اصالتی 

افتخارم به جهان این سخن شیرین است

من علی اکبری ام عزت و دینم این است
مطالب مرتبط