زن اگه عقلیه هاشیمه

رفته به علی 

هر جلوه علی

زن اگه عقلیه هاشیمه 

رفته به علی 

هر جلوه علی 

خطبه میخونه و غوغا میکنه

هم شان علی 

با لحن علی 

اگه میدون میرفت این زن بود

هم رزم علی

با عزم علی 
مطالب مرتبط