اگر چه در به در کوچه ی خطا شده ام
شکسته بال ترین بنده ی خدا شده ام
ولی نشسته به چشم ترم ندامت ها
و نیمه راه ترین یار توبه ها شده ام
گناه من نفسم را به سینه چسبانده
بعید نیست تحبس الدعا شده ام
شکسته پشت من از بار معصیت هایم
ز خویش خسته ام از خوب ها سوا شده ام
به آستان کریمت پناه آوردم
ز بس گناه نمودم چه بی حیا شده ام
مرا به خاطر اشک حسین خود بپذیر
مرا که نذر غم شاه کربلا شده ام
چه باک از شب قبر و نکیر و منکرها
چرا که گریه کن عشق سر جدا شده ام
کفن به درد من مبتلا نخواهد خورد
منی که خون جگر داغ بوریا شده اممطالب مرتبط

خونمون این طرفه
خونمون این طرفه

پنج شنبه, 03 بهمن 1398

پخش
بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش
مدار عشق...
مدار عشق...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
دیوونه منم...
دیوونه منم...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش