تقصیر ماست آقا از تو خبر نداریم
 حتی به خیمه تو راه گذر نداریم
 شرمنده ایم اگر که در محضرت فقیریم
 چیزی برای عرضه جز چشم تر نداریم
 ما را ببخش این قدر بی تو خوشیم و خوشحال
 اصلا برای دوری خونِ جگر نداریم
 تو همنشین مایی ما همنشین اغیار
 حال گناه داریم اشک سحر نداریم
 دستی بکش سر ما هر چند رو سیاهیم
 ما غیر خانه تو جایی دگر نداریم
 مانند کودکی که دستش به دست باباست
 تا به خود قیامت دست از تو بر نداریم
 این روزها شدیدا دلتنگ کربلاییم
 اما هزار افسوس اذن سفر نداریم
 آه از همان زمان که خواهر به روی تل گفت
 ما را ببین برادر معجر به سر نداریممطالب مرتبط