خواهند اگر ببخشند از مجرمی گناهی
 اول ورا نوازند با سوز و اشک و آهی
 دریای عفو جوشد از اشک دردمندی
 او را به جرم سوزند، از آه سوزانی
 اینجا گناه بخشند، کوهی به کاه بخشند
 بیچاره من که با خود ناورده پرّ کاهی
 ای وای اگر برای افشای هر گناهم
 گردند روز محشر هر عذر من گواهی
 العفو یا الهی، العفو یا الهیمطالب مرتبط

حرمت خواهش چشمای منه
حرمت خواهش چشمای منه

سه شنبه, 27 خرداد 1399

پخش
یا جواد الائمه
یا جواد الائمه

شنبه, 19 تیر 1400

پخش