من را همیشه خواندی و نشناختم تو را
 از غصه ها رهاندی و نشناختم تو را
 این بنده‌ی اسیر معاصی و نفس را
 از درگهت نراندی و نشناختم تو را
 بی یاد تو گذشت همه عمر من ولی
 با من همیشه ماندی و نشناختم تو را
 بر خان رحمت و کرم و استجابتت
 عمری مرا نشاندی و نشناختم تو را
 شب های جمعه تو نمک اشک و روضه را
 بر جان من چشاندی و نشناختم تو را
 با رأفت و بزرگی و آقائیت مرا
 تا کربلا رساندی و نشناختم تو رامطالب مرتبط

 من این غمو نمی‌فروشم
من این غمو نمی‌فروشم

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
السلام ای بدن بی سر گرما دیده
السلام ای بدن بی سر گرما دیده

یک شنبه, 08 اسفند 1400

پخش
ای کربلا نرفته ها
ای کربلا نرفته ها

چهار شنبه, 14 مهر 1400

پخش