این مسیر عشقه این مسیر نوره


این مسیر ما تا صبح ظهوره


نه چهل ساله هزار و چهار صد و چهل ساله


که خدا به انقلاب فاطمی می باله


در خون نشست آری از پا نشست هرگز


پهلو شکست آری پیمان شکست هرگز


لبیک یا زهرا


****


عمر زاهد همه طی شد به تمنای بهشت


او ندانست که در ترک تمناست بهشت


این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت


هر کجا نام حسین است همانجاست بهشت

مطالب مرتبط