زمینه | توی غریبای عالم کسی مثل تو غریب نیست

حنیف طاهری

بیشتر

توی غریبای عالم کسی مثل تو غریب نیست

اگر نمی رم از این غم عجیب نیست کسی مثل تو غریب نیست

با اینکه از نو دوباره حرمتون رو ساختیم آقا ولی غم غربت همینه که شمارو نشناختیم آقا
مطالب مرتبط