اگر چه طبیبی و دوا درست میکنی
 گهی برای خیر ما بلا درست میکنی
 از اینطرف همیشه بارها خراب میکنم
 از آنطرف همیشه بارها درست میکنی

گرچه من خجل شدم اگر چه سنگ دل شدم
 تو از همین سنگ هم طلا درست میکنی
 من از گناه خسته ام از اشتباه خسته ام
 بجان مادرت بگو مرا درست میکنی؟
 گدای آستانه ات شدن به دست ما نبود
 تو با کریمی خودت گدا درست میکنی
 کنار تو غریبه های شهر نیز راحتند
 تویی که از غریبه آشنا درست میکنی
 اگر بناست بعد از این مرا خراب تر کنی
 از اول این خراب را چرا درست میکنی؟
 از این دلی که سالهاست بندگی نکرده است
 فقط تویی که بنده ی خدا درست میکنی
 تویک غروب میرسی وگنبد بقیع را
 شبیه گنبد امام رضا درست میکنی

 مطالب مرتبط

آقام فقط حسین
آقام فقط حسین

دو شنبه, 12 اردیبهشت 1401

کربلای همه دستته خانم سه ساله
کربلای همه دستته خانم سه ساله

سه شنبه, 06 اردیبهشت 1401

پخش
هرجا که به پرچمش نگاهت افتاد
هرجا که به پرچمش نگاهت افتاد

دو شنبه, 10 مرداد 1401

پخش